Bảng màu - Sơn ALO VIỆT NAM

Chọn màu:

colormap #003366 #336699 #3366CC #003399 #000099 #0000CC #000066 #006666 #006699 #0099CC #0066CC #0033CC #0000FF #3333FF #333399 #669999 #009999 #33CCCC #00CCFF #0099FF #0066FF #3366FF #3333CC #666699 #339966 #00CC99 #00FFCC #00FFFF #33CCFF #3399FF #6699FF #6666FF #6600FF #6600CC #339933 #00CC66 #00FF99 #66FFCC #66FFFF #66CCFF #99CCFF #9999FF #9966FF #9933FF #9900FF #006600 #00CC00 #00FF00 #66FF99 #99FFCC #CCFFFF #CCCCFF #CC99FF #CC66FF #CC33FF #CC00FF #9900CC #003300 #009933 #33CC33 #66FF66 #99FF99 #CCFFCC #FFFFFF #FFCCFF #FF99FF #FF66FF #FF00FF #CC00CC #660066 #336600 #009900 #66FF33 #99FF66 #CCFF99 #FFFFCC #FFCCCC #FF99CC #FF66CC #FF33CC #CC0099 #993399 #333300 #669900 #99FF33 #CCFF66 #FFFF99 #FFCC99 #FF9999 #FF6699 #FF3399 #CC3399 #990099 #666633 #99CC00 #CCFF33 #FFFF66 #FFCC66 #FF9966 #FF6666 #FF0066 #CC6699 #993366 #999966 #CCCC00 #FFFF00 #FFCC00 #FF9933 #FF6600 #FF5050 #CC0066 #660033 #996633 #CC9900 #FF9900 #CC6600 #FF3300 #FF0000 #CC0000 #990033 #663300 #996600 #CC3300 #993300 #990000 #800000 #993333

Nhập màu:


Lưu ý: Mã màu sử dụng trên đây chỉ là hình ảnh trực quan để QKH dễ hình dung. Chi tiết về chọn màu phối cho công trình, QKH vui lòng liên hệ trực tiếp với BP Kinh Doanh để được tư vấn và hỗ trợ!

Màu đã chọn

Mã HEX: #6699ff