Kế toán Công nợ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhận phiếu xuất hàng từ bộ phận kho, cập nhật số liệu xuất kho vào sổ Excel, phần mềm kế toán Làm sổ công nợ phải …