Sale admin

Mô tả công việc Tiếp nhận xử lý thông tin, chăm sóc khách hàng Tiếp nhận, hỗ trợ phòng kinh doanh các công việc phát sinh. Chuẩn bị, soạn thảo, …